"ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - TĂNG TỐC - AN TOÀN - HIỆU QUẢ"

 

video

The player will show in this paragraph

LIÊN KẾT WEB

Ban quản lý dự án 1

 

Ban Quản lý Dự án 1
1. Chức năng:
Tham mưu, giúp Trưởng ban tổ chức thực hiện dự án đầu tư Xây dựng tuyến đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Suối Tiên (tuyến số 1) và dự án Xây dựng 02 tuyến cáp điện ngầm 110 KV cung cấp điện cho vận hành khai thác tuyến đường sắt đô thị số 1 Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành – Suối Tiên.
2. Nhiệm vụ:
2.1- Công tác tổ chức thực hiện dự án:
a) Chịu trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của chủ đầu tư được Trưởng ban giao nhiệm vụ hoặc uỷ quyền về quản lý thực hiện dự án bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành và cam kết với nhà tài trợ.
b) Phối hợp lập danh mục kế hoạch vốn trình Trưởng ban xem xét, phê duyệt; chủ trì quản lý sử dụng nguồn vốn đầu tư được giao có hiệu quả.
c) Tiếp xúc, làm việc với chính quyền, ban, ngành địa phương, các tổ chức, cá nhân để giải quyết các vấn đề liên quan đến dự án tuyến số 1.
d) Tham mưu Trưởng ban quyết định những thông số kinh tế - kỹ thuật trong đầu tư xây dựng đảm bảo hiệu quả trong vận hành, khai thác và bảo dưỡng tuyến đường sắt đô thị số 1.
e) Tham mưu Trưởng ban kiến nghị cấp có thẩm quyền về những vấn đề cần giải quyết liên quan đến dự án tuyến số 1 để đảm bảo tiến độ và hiệu quả thực hiện.
f) Liên hệ, phối hợp với các đơn vị trong việc cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến dự án tuyến số 1 nhằm hỗ trợ công tác quản lý dự án.
g) Phối hợp thực hiện các hình thức về công tác tuyên truyền, phổ biến về tuyến đường sắt đô thị số 1 đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Ban và nhân dân địa bàn Thành phố theo phân công của Trưởng ban.
h) Tham mưu thực hiện các thủ tục giao nhận đất, xin cấp phép xây dựng, chuẩn bị mặt bằng xây dựng và các công việc khác phục vụ cho việc xây dựng công trình.
i) Tham mưu quản lý tư vấn, nhà thầu thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng trong vận hành, bảo dưỡng tuyến đường sắt đô thị số 1.
2.2- Công tác đấu thầu:
Lập kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu và lập hồ sơ, thủ tục điều chỉnh dự án (nếu có) thuộc phạm vi dự án tuyến 1 để Ban tổ chức thẩm định, phê duyệt theo phân cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.
2.3- Công tác quản lý chất lượng thiết kế:
a) Chịu trách nhiệm quản lý chất lượng hồ sơ từ khâu khảo sát, thiết kế cho đến hoàn công theo đúng quy định.
b) Phối hợp các đơn vị liên quan trình hồ sơ thiết kế đến đơn vị chủ trì thẩm định theo quy định. Theo dõi, liên hệ đơn vị chủ trì thẩm định để sớm có kết quả thẩm định.
c) Chủ trì tham mưu Trưởng ban có ý kiến yêu cầu nhà thầu thiết kế giải trình, tiếp thu, chỉnh sửa hồ sơ thiết kế trên cơ sở ý kiến thẩm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền.
d) Trong quá trình thẩm định thiết kế, khi có yêu cầu của đơn vị thẩm định, tham mưu Ban thuê thẩm tra thiết kế phục vụ công tác thẩm định.
2.4- Công tác quản lý chất lượng: 
a) Chủ trì tham mưu xây dựng chương trình quản lý chất lượng công trình theo quy định của Nhà nước.
b) Thực hiện nhiệm vụ giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định (khi có đủ điều kiện và năng lực). Đình chỉ việc thực hiện các công việc xây dựng nếu chất lượng thi công không đúng tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật hoặc đảm bảo yêu cầu hồ sơ thiết kế đã được duyệt.
c) Chủ trì triển khai các biện pháp ứng cứu, xử lý vấn đề phát sinh khi có sự cố công trình xảy ra trong quá trình thi công.
d) Theo dõi, kiểm tra chất lượng thi công, xác nhận tính pháp lý khối lượng hoàn thành và làm các thủ tục thanh toán, quyết toán hợp đồng đã ký kết; trường hợp có khối lượng phát sinh, Ban Quản lý dự án 1 tham mưu lập các hồ sơ, thủ tục quy định và đề xuất với Trưởng ban giải quyết.
e) Chủ trì quan hệ với các đơn vị có liên quan về công tác nghiệm thu công trình xây dựng.
f) Kiểm tra nội dung, thành phần hồ sơ nghiệm thu trước khi trình lãnh đạo Ban ký hồ sơ nghiệm thu hoàn thành.
2.5- Công tác thực hiện hợp đồng:
a) Chủ trì triển khai việc thực hiện hợp đồng liên quan đến dự án được giao quản lý.
b) Theo dõi, quản lý, tổng hợp việc thực hiện các hợp đồng về tiến độ, khối lượng chi phí xây dựng, an toàn và vệ sinh môi trường… của công trình xây dựng theo quy định của Việt Nam, nhà tài trợ và thông lệ quốc tế đã được thống nhất áp dụng trong hợp đồng.
c) Báo cáo Trưởng Ban về các tình huống phát sinh trong thực hiện hợp đồng đối với các gói thầu của dự án thuộc tuyến số 1; phối hợp Phòng Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Trưởng Ban phương án xử lý.
d) Chịu trách nhiệm lập báo cáo công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định.
2.6- Công tác tổng hợp báo cáo:
Thực hiện chế độ báo cáo sơ kết định kỳ và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Trưởng ban, các đơn vị liên quan và nhà tài trợ theo quy định. Lập và báo cáo Trưởng ban kế hoạch sử dụng nhân sự nội bộ Ban Quản lý Dự án 1 trong từng giai đoạn thực hiện dự án.
2.7- Thực hiện công tác chuẩn bị cần thiết để triển khai vận hành và bảo dưỡng tuyến đường sắt đô thị số 1.
2.8- Quản lý tài sản của Ban Quản lý Dự án 1 theo phân bổ của Trưởng ban.
2.9- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.