"ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - TĂNG TỐC - AN TOÀN - HIỆU QUẢ"

 

video

The player will show in this paragraph

LIÊN KẾT WEB

ban quản lý dự án 5

 

                Ban Quản lý Dự án 5

1. Chức năng:
Tham mưu, giúp Trưởng ban tổ chức thực hiện dự án “Lập thiết kế khung kỹ thuật (FEED) và hỗ trợ thực hiện dự án xây dựng công trình đường sắt đô thị số 5 Thành phố Hồ Chí Minh – giai đoạn 1 (Ngã tư Bảy Hiền – Cầu Sài Gòn)”; thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư: tuyến số 5, tuyến metro số 4b-1 và depot Đa Phước.
2. Nhiệm vụ:
2.1- Công tác tổ chức thực hiện dự án:
a) Chịu trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của chủ đầu tư được Ban ủy quyền (hoặc giao nhiệm vụ) về quản lý thực hiện dự án bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành và cam kết với nhà tài trợ.
b) Phối hợp lập danh mục kế hoạch vốn trình Trưởng ban xem xét, phê duyệt; chủ trì quản lý sử dụng nguồn vốn đầu tư được giao có hiệu quả.
c) Tiếp xúc, làm việc với chính quyền, ban, ngành  địa phương, các tổ chức, cá nhân để giải quyết các vấn đề liên quan đến dự án tuyến số 5 và tuyến metro số 4b-1.
d) Tham mưu Trưởng ban quyết định những thông số kinh tế - kỹ thuật trong đầu tư xây dựng đảm bảo hiệu quả trong vận hành, khai thác và bảo dưỡng tuyến đường sắt đô thị số 5 và tuyến metro số 4b-1.
e) Tham mưu Trưởng ban kiến nghị cấp có thẩm quyền về những vấn đề cần giải quyết liên quan đến dự án tuyến số 5 và tuyến metro số 4b-1 để đảm bảo tiến độ và hiệu quả thực hiện.
f) Liên hệ, phối hợp các đơn vị cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến dự án tuyến số 5, tuyến metro số 4b-1 nhằm hỗ trợ công tác quản lý dự án.
g) Phối hợp thực hiện các hình thức về công tác tuyên truyền, phổ biến về tuyến đường sắt đô thị số 5 và tuyến metro số 4b-1 đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Ban và nhân dân địa bàn Thành phố theo phân công của Trưởng ban.
h) Thực hiện các thủ tục về giao nhận đất, xin cấp phép xây dựng, chuẩn bị mặt bằng xây dựng và các công việc khác phục vụ cho việc xây dựng công trình.
i) Tổ chức thực hiện việc lập dự án đầu tư đảm bảo phù hợp quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật và đề cương được phê duyệt; tổ chức giám sát, nghiệm thu công tác khảo sát, thẩm tra hồ sơ do tư vấn lập (khi có đủ điều kiện năng lực) để Ban trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.
2.2- Công tác đấu thầu:
Lập kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu và lập hồ sơ, thủ tục điều chỉnh dự án (nếu có) thuộc phạm vi dự án tuyến số 5 và tuyến metro số 4b-1 để Ban tổ chức thẩm định, phê duyệt theo phân cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.
2.3- Công tác quản lý chất lượng thiết kế:
a) Chịu trách nhiệm quản lý chất lượng hồ sơ khảo sát, thiết kế theo đúng quy định.
b) Phối hợp các đơn vị liên quan trình hồ sơ thiết kế đến đơn vị chủ trì thẩm định theo quy định. Theo dõi, liên hệ đơn vị chủ trì thẩm định để sớm có kết quả thẩm định.
c) Chủ trì tham mưu Trưởng ban có ý kiến yêu cầu nhà thầu thiết kế giải trình, tiếp thu, chỉnh sửa hồ sơ thiết kế trên cơ sở ý kiến thẩm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền.
d) Trong quá trình thẩm định thiết kế, khi có yêu cầu của đơn vị thẩm định, tham mưu Ban thuê thẩm tra thiết kế phục vụ công tác thẩm định.
2.4- Công tác quản lý chất lượng: 
a) Chủ trì tham mưu xây dựng chương trình quản lý chất lượng công trình theo quy định của Nhà nước.
b) Thực hiện nhiệm vụ giám sát khảo sát theo quy định (khi có đủ điều kiện và năng lực).
2.5- Công tác thực hiện hợp đồng:
a) Chủ trì triển khai việc thực hiện hợp đồng liên quan đến dự án được giao quản lý.
b) Theo dõi, quản lý, tổng hợp việc thực hiện các hợp đồng về tiến độ, khối lượng chi phí xây dựng, an toàn và vệ sinh môi trường… của công trình xây dựng theo quy định của Việt Nam, nhà tài trợ và thông lệ quốc tế đã được thống nhất áp dụng trong hợp đồng.
c) Báo cáo Trưởng Ban về các tình huống phát sinh trong thực hiện hợp đồng đối với các gói thầu của dự án được giao quản lý; phối hợp Phòng Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Trưởng Ban phương án xử lý.
d) Chịu trách nhiệm lập báo cáo công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định.
2.6- Công tác tổng hợp báo cáo:
Thực hiện chế độ báo cáo sơ kết định kỳ và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Trưởng ban, các đơn vị liên quan và nhà tài trợ theo quy định. Lập và báo cáo Trưởng ban kế hoạch sử dụng nhân sự nội bộ Ban Quản lý Dự án 5 trong từng giai đoạn thực hiện dự án.
2.7- Thực hiện công tác chuẩn bị cần thiết để triển khai vận hành và bảo dưỡng tuyến đường sắt đô thị số 5 và tuyến metro số 4b-1.
2.8- Quản lý tài sản của Ban Quản lý Dự án 5 theo phân bổ của Trưởng ban.
2.9- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.