ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - KHẨN TRƯƠNG - AN TOÀN - HIỆU QUẢ                                                                                                                                                                     

 

video

The player will show in this paragraph

LIÊN KẾT WEB

Các quy hoạch khác có liên quan
Các Quy hoạch khác có liên quan

 v ĐÍNH KÈM:

(1)   Quyết định số 6708/QĐ-UBND ngày 29/12/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu trung tâm hiện hữu TP.HCM (930 ha).

(2)   Quyết định số 2631/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

(3)   Quyết định số 355/QĐ-TTg ngày 25/02/2013 của Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh Chiến lược phát triển giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

(4)   Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 04/3/2014 của Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

(5)   Quyết định số 214/QĐ-TTg ngày 10/02/2015 của Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh Chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

(6)   Quyết định 1468/QĐ-TTg ngày 24/8/2015 của Chính phủ  về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

(7)   Quyết định 2055/QĐ-TTg ngày 23/11/2015 của Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày