ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - KHẨN TRƯƠNG - AN TOÀN - HIỆU QUẢ                                                                                                                                                                     

 

video

The player will show in this paragraph

LIÊN KẾT WEB

Phòng Kế hoạch - Hợp đồng

 

1. Chức năng:

Tham mưu tổ chức thực hiện các công tác: tổng hợp – kế hoạch; công tác giám sát, đánh giá đầu tư, quản lý thực hiện hợp đồng các dự án Ban làm Chủ đầu tư.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Công tác kế hoạch:

a) Chủ trì tham mưu về kế hoạch tổng thể chiến lược cho việc quản lý, xây dựng, vận hành, khai thác các tuyến đường sắt đô thị của Thành phố, phát triển mạng lưới vận tải hành khách khối lượng lớn theo quy hoạch được duyệt.

b) Chủ trì rà soát, tổng hợp, tham mưu lãnh đạo Ban ban hành kế hoạch, nhiệm vụ, chương trình công tác 6 tháng, năm của các phòng, ban trực thuộc Ban. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, chương trình công tác của Ban.

          c) Chủ trì hướng dẫn lập, đăng ký, phân bổ, tổ chức thực hiện và theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm đối với chi đầu tư phát triển cho các dự án tại Ban.

d) Phối hợp các Ban Quản lý dự án đối với công tác tham mưu xây dựng các Thỏa thuận vay mới, điều chỉnh (sửa đổi, bổ sung và gia hạn) các Thỏa thuận vay đã ký kết của dự án. Tổng hợp tình hình thực hiện các Thỏa thuận vay và Hợp đồng cho vay lại do Ban làm chủ đầu tư.

2.2. Công tác tổng hợp:

a)   Chủ trì nghiên cứu, tổng hợp biên soạn các đề tài, đề án, báo cáo nghiên cứu liên quan đến mục tiêu, định hướng phát triển hệ thống đường sắt đô thị Thành phố.

b)  Chủ trì tổng hợp tham mưu kiến nghị với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền trong việc ban hành, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực được phân công.

c)   Thực hiện các báo cáo theo quy định hoặc theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước (như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư).

d)  Tổng hợp báo cáo kế hoạch, tình hình vay lại của các dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi.

2.3. Công tác quản lý thực hiện hợp đồng:

a) Chủ trì xem xét việc phát sinh các phụ lục hợp đồng theo đúng quy định, tham mưu xử lý tình huống phát sinh ngoài hợp đồng.

b) Theo dõi, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện hợp đồng của các Ban Quản lý dự án, phòng chuyên môn trực thuộc Ban.

c) Phối hợp với các Ban Quản lý dự án xây dựng nội dung thương thảo hợp đồng; tham mưu việc ký Hợp đồng; Rà soát hồ sơ thanh toán về nguồn vốn và theo các điều khoản về mốc thanh toán tương ứng của Hợp đồng (trừ hồ sơ nghiệm thu và số liệu trình thanh toán). Xác nhận, kiểm tra theo Quy trình thanh toán.

d)  Phối hợp tham mưu ý kiến xử lý các nội dung tranh chấp của các hợp đồng theo đề xuất của các Ban Quản lý dự án, phòng chuyên môn trực thuộc Ban.

e) Tham gia góp ý xây dựng mẫu Hợp đồng trong bước lập hồ sơ mời thầu (trừ thủ tục thanh toán, quyết toán và thuế).

2.4. Công tác giám sát, đánh giá đầu tư:

a)   Tham mưu cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin báo cáo vào Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP.

b) Tham mưu Báo cáo tổng hợp công tác giám sát, đánh giá hàng năm đối với các chương trình, dự án đầu tư do Ban quản lý.

2.5. Quản lý tài sản của phòng Kế hoạch – Hợp đồng theo phân bổ.

 

2.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.