"ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - TĂNG TỐC - AN TOÀN - HIỆU QUẢ"

 

video

The player will show in this paragraph

LIÊN KẾT WEB

Phòng Kế hoạch - Hợp đồng

 

               Phòng Kế hoạch và Hợp đồng

1. Chức năng:
Tham mưu, giúp Trưởng ban thực hiện các công tác: tổng hợp – kế hoạch; quản lý thực hiện hợp đồng; công tác chuẩn bị đầu tư  - xúc tiến đầu tư - giám sát, đánh giá đầu tư; tổ chức, quản lý các chương trình, dự án được phân công; triển khai quy hoạch đường sắt đô thị được duyệt.
2. Nhiệm vụ:
2.1- Công tác quy hoạch - kế hoạch:
a) Chủ trì tham mưu về kế hoạch tổng thể chiến lược cho việc quản lý, xây dựng, vận hành, khai thác các tuyến đường sắt đô thị của Thành phố, phát triển mạng lưới vận tải hành khách khối lượng lớn theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020.
b) Xây dựng kế hoạch giao nhiệm vụ hàng năm, chương trình công tác năm cho các phòng, ban trực thuộc Ban; phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, chương trình công tác, làm cơ sở để tham mưu Trưởng ban công nhận hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các phòng, ban.
           c) Chủ trì lập, kiểm tra, đánh giá việc sử dụng kế hoạch phân bổ chỉ tiêu vốn để thực hiện các dự án và cho hoạt động của Ban Quản lý Đường sắt đô thị.
d) Phối hợp trong công tác thuê các tổ chức có đủ năng lực về kinh nghiệm và tài chính để quản lý, vận hành, khai thác các tuyến đường sắt đô thị sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng.
e) Quản lý và theo dõi các hiệp định vay của các dự án do Ban Quản lý Đường sắt đô thị làm chủ đầu tư; chủ trì tham mưu các khoản vốn vay lại từ Trung ương.
2.2- Công tác tổng hợp, báo cáo:
a) Thực hiện lập các loại báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Ban và theo yêu cầu của các cơ quan cấp trên và cơ quan chuyên môn;
b) Thực hiện chuẩn bị nội dung các cuộc họp; thông báo kết luận cuộc họp; theo dõi, đôn đốc kết quả xử lý công việc theo chỉ đạo của lãnh đạo Ban.
c) Chủ trì nghiên cứu, tổng hợp biên soạn các đề tài, đề án, báo cáo nghiên cứu liên quan đến mục tiêu, định hướng phát triển hệ thống đường sắt đô thị Thành phố.
d) Chủ trì tổng hợp tham mưu Trưởng ban kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc ban hành, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực đường sắt đô thị.
2.3- Công tác xúc tiến đầu tư:
a) Tham mưu xây dựng phương án, tổng hợp danh mục các dự án cần kêu gọi đầu tư để thực hiện công tác xúc tiến đầu tư; đề xuất tiếp nhận, lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án đường sắt đô thị Thành phố.
b) Phối hợp đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư các tuyến đường sắt đô thị Thành phố từ khi quy hoạch được phê duyệt cho đến khi có chủ trương chấp thuận đầu tư của cấp có thẩm quyền.
c) Phối hợp, tham gia xây dựng văn kiện chương trình, dự án ODA phù hợp với quy định hiện hành và quy định của các nhà tài trợ.
d) Chủ trì tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động công tác xúc tiến đầu tư đường sắt đô thị Thành phố.
2.4- Công tác giám sát – đánh giá đầu tư:
Chịu trách nhiệm báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư các dự án do Ban làm chủ đầu tư theo Quy định.
2.5- Công tác quản lý, giám sát hợp đồng:
a) Tham gia công tác đấu thầu các dự án do Ban Quản lý Đường sắt đô thị làm chủ đầu tư.
b) Chủ trì xây dựng nội dung thương thảo hợp đồng; tham mưu việc ký Hợp đồng; theo dõi, giám sát việc thực hiện hợp đồng và tham mưu xử lý tình huống phát sinh ngoài hợp đồng.
c) Thẩm định đề xuất của các Ban Quản lý dự án về chính sách thuế cho nhà thầu.
2.6- Công tác Chuẩn bị đầu tư:
a) Chủ trì lập đề cương, dự toán chi phí công tác khảo sát, đánh giá tác động môi trường, lập dự án đầu tư trình Trưởng ban hoặc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
b) Tổ chức thực hiện việc lập dự án đầu tư đảm bảo phù hợp theo quy định.
c) Chủ trì tổ chức bàn giao hồ sơ mốc giới các tuyến đường sắt đô thị trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư cho địa phương để tham khảo quản lý quy hoạch.
d) Chủ trì tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật theo phân công của Trưởng ban đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và cam kết với nhà tài trợ.
2.7- Quản lý tài sản của phòng Kế hoạch và Đầu tư theo phân bổ của Trưởng ban.
2.8- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.