"ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - TĂNG TỐC - AN TOÀN - HIỆU QUẢ"

 

video

The player will show in this paragraph

LIÊN KẾT WEB

Phòng Tài chính - Kế Toán

 

Phòng Tài chính – Kế toán
1. Chức năng:
Tham mưu, giúp Trưởng ban thực hiện các công tác: quản lý tài chính; công tác kế toán tại đơn vị theo đúng quy định. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Trưởng ban về kết quả thực hiện công tác tài chính, kế toán tại Ban.
2. Nhiệm vụ:
2.1- Về công tác tài chính:
a) Chủ trì thực hiện công tác tài chính theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định của các nhà tài trợ vốn cho các dự án mà Ban được giao quản lý.
b) Chủ trì tham mưu sử dụng các nguồn kinh phí được giao đúng mục đích, hiệu quả, đúng quy định. Trường hợp hết nguồn kinh phí quản lý dự án, tham mưu Trưởng ban tạm ứng kinh phí từ ngân sách Thành phố để hoạt động.
c) Chủ trì tham mưu Trưởng ban về các phương án tạo nguồn thu – phương án chi cho Ban Quản lý Đường sắt đô thị theo đúng quy định.
d) Chủ trì tham mưu Trưởng ban phương án, cơ chế tài chính tự bảo đảm kinh phí hoạt động theo đúng quy định.
e) Chủ trì thực hiện các báo cáo về tài chính theo chế độ quy định và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
f) Chủ trì thực hiện quy định về công khai tài chính; chi tiêu nội bộ.
g) Chịu trách nhiệm tham mưu nội dung tài chính trong quá trình, thương thảo đàm phán, ký kết và thực hiện các hợp đồng và phụ lục hợp đồng.
h) Phối hợp các đơn vị được giao quản lý dự án có sử dụng nguồn vốn  nước ngoài trong việc xây dựng kế hoạch tài chính; thực hiện công tác giải ngân theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và quy định của các nhà tài trợ phù hợp với nội dung các điều ước quốc tế đã được Chính phủ Việt Nam ký kết tài trợ vốn cho dự án.
i) Tham gia góp ý xây dựng nội dung hồ sơ nhiệm vụ và dự toán chi phí các gói thầu theo yêu cầu của các phòng, ban.
2.2- Về công tác kế toán:
a) Tham mưu, đề xuất cho Trưởng ban xây dựng tổ chức bộ máy kế toán của Ban theo đúng quy định pháp luật về kế toán.
b) Chịu trách nhiệm thực hiện hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của các nguồn vốn theo chế độ quy định.
c) Chủ trì thực hiện các báo cáo về: thuế, kế toán, thống kê theo quy định.
d) Chủ trì trong công tác kiểm toán các dự án (kiểm toán độc lập), thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền. Tham gia trong công tác thanh tra, kiểm toán Nhà nước các dự án theo phân công.
e) Tham gia các đợt kiểm kê tài sản, đánh giá lại giá trị tài sản, trang thiết bị; mua sắm tài sản; thanh lý tài sản. Phối hợp theo dõi việc sử dụng vật tư, nhiên liệu, công cụ theo quy định.
f) Chịu trách nhiệm thực hiện kiểm tra, thanh toán, quyết toán các hợp đồng; đảm bảo báo cáo đúng tình hình sử dụng các nguồn kinh phí; các khoản công nợ kịp thời theo yêu cầu quản lý và của cấp trên.
2.3- Quản lý tài sản của phòng Tài chính - Kế toán theo phân bổ của Trưởng ban.
2.4- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.