ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - KHẨN TRƯƠNG - AN TOÀN - HIỆU QUẢ                                                                                                                                                                     

 

video

The player will show in this paragraph

LIÊN KẾT WEB

PHÒNG KỸ THUẬT ĐẤU THẦU

1.   Chức năng:

Tham mưu tổ chức thực hiện các công tác: quản lý trong lĩnh vực kỹ thuật và đấu thầu; là đầu mối chủ trì, hướng dẫn, giám sát về công tác lựa chọn nhà thầu, thẩm định hồ sơ trong quá trình lựa chọn nhà thầu; là đầu mối về quản lý chất lượng và các vấn đề về kỹ thuật, dự toán chi phí của các dự án do Ban làm chủ đầu tư; nghiên cứu mô hình khoa học – kỹ thuật, công nghệ, vật liệu mới; chủ trì công tác kiểm tra, giám sát an toàn lao động, vệ sinh môi trường tại công trường.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Công tác kỹ thuật – dự toán:

a) Tham mưu công tác thẩm định, trình phê duyệt theo quy định hồ sơ nhiệm vụ, dự toán chi phí các công việc chuẩn bị để lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, các chi phí tính chung cho cả dự án và dự toán các gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng theo chức năng, thẩm quyền cơ quan Chủ đầu tư.

- Thẩm định các nội dung quy định tại Điều 83 của Luật xây dựng số 62/2020/QH14 đối với bước thiết kế sau:

+ Thiết kế FEED trong trường hợp thực hiện hình thức hợp đồng thiết kế - mua sắm vật tư, thiết bị - thi công xây dựng công trình (Hợp đồng EPC).

+ Thiết kế kỹ thuật trong trường hợp thiết kế ba bước.

+ Bước thiết kế khác ngay sau bước thiết kế cơ sở trong trường hợp thực hiện thiết kế nhiều bước theo thông lệ quốc tế.

- Thẩm định điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo quy định tại điều 15 của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

b) Tham mưu công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật, các thông số kỹ thuật đường sắt đô thị nhằm đảm bảo hiệu quả, đồng bộ trong công tác đầu tư xây dựng và vận hành khai thác hệ thống đường sắt đô thị.


2.2. Công tác kiểm tra, giám sát an toàn lao động:

a) Thực hiện tổ chức kiểm tra việc tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường của các gói thầu đang triển khai thi công do Ban làm chủ đầu tư theo đúng quy định hiện hành.

b) Làm nhiệm vụ thường trực Tổ kiểm tra an toàn lao động và vệ sinh môi trường các gói thầu thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị; Tổ công tác rà soát, kiểm tra việc lập và lưu trữ hồ sơ hoàn công của Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1, tuyến Bến Thành - Suối Tiên.

2.3. Công tác lựa chọn nhà thầu:

a) Chủ trì tham mưu về công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu tại Ban (trừ các gói thầu được các phòng, ban được phân công và chịu trách nhiệm).

b) Tham mưu, thẩm định trình phê duyệt các nội dung trong quá trình lựa chọn nhà thầu, bao gồm: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong trường hợp gói thầu được thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án; Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, danh sách ngắn; Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; Danh sách xếp hạng nhà thầu; Kết quả lựa chọn nhà thầu.

c) Tham mưu, đề xuất cho Ban (chủ đầu tư) theo trách nhiệm của Bên mời thầu, bao gồm: Quyết định xử lý tình huống; Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu; Lưu trữ các thông tin liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo quy định về lưu trữ và quy định của Chính phủ; Báo cáo công tác đấu thầu hàng năm; Hủy thầu theo quy định. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ đầu tư về quá trình lựa chọn nhà thầu (theo chức năng nhiệm vụ được giao).

d) Cử nhân sự tham gia Tổ chuyên gia, Tổ đàm phán theo đề xuất của các Ban Quản lý dự án.

2.4. Công tác quản lý chất lượng (các dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn vay ODA):

a) Chủ trì tổng hợp các báo cáo, giải trình, góp ý theo yêu cầu của các Bộ, Sở - ngành Thành phố đối với các nội dung quản lý chất lượng các dự án.

b) Chủ trì tham mưu chung về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng.

c) Chủ trì tham mưu tổ chức xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất các điều kiện nghiệm thu (danh mục) về kỹ thuật và các căn cứ pháp lý theo quy định hiện hành (khi có chỉ đạo của lãnh đạo Ban).

d) Phối hợp với các Ban Quản lý dự án trong việc giải quyết các sự cố.

e) Phối hợp với các Ban Quản lý dự án kiểm tra việc tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

f) Phối hợp với các Ban Quản lý dự án trong công tác hậu kiểm trong nghiệm thu giai đoạn.

g) Phối hợp với các Ban Quản lý dự án trong công tác kiểm tra bản vẽ hoàn công.

h) Tham gia nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng (trừ việc kiểm tra nội dung, thành phần hồ sơ nghiệm thu trước khi thanh toán). Tham gia thực hiện các bước nghiệm thu trong một số trường hợp riêng và theo yêu cầu chỉ đạo của lãnh đạo Ban.

2.5. Công tác nghiên cứu kỹ thuật:

a) Chủ trì tham mưu có ý kiến đề xuất với các cơ quan thẩm quyền về các vấn đề về chuyên môn công trình - công nghệ nhằm bảo đảm hiệu quả đầu tư khai thác, chất lượng thi công xây dựng công trình.

b) Chủ trì tham mưu nghiên cứu về ứng dụng mô hình khoa học – kỹ thuật, công nghệ, vật liệu mới, mô hình thông tin xây dựng (BIM).

c) Tham mưu và tổng hợp những thông số kinh tế - kỹ thuật của các tuyến đường sắt đô thị.

2.6. Chủ trì tham mưu, đề xuất việc thành lập, kiện toàn và làm nhiệm vụ thường trực các Tổ công tác, Tổ thẩm định, rà soát kiểm tra liên quan đến các công việc được phân công.

2.7. Quản lý tài sản của phòng Kỹ thuật – Đấu thầu theo phân bổ.

2.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.