"ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - TĂNG TỐC - AN TOÀN - HIỆU QUẢ"

 

video

The player will show in this paragraph

LIÊN KẾT WEB

PHÒNG KỸ THUẬT ĐẤU THẦU
Phòng Kỹ thuật – Đấu thầu
1. Chức năng:
Tham mưu, giúp Trưởng ban thực hiện công tác quản lý trong lĩnh vực kỹ thuật và đấu thầu các dự án Ban làm Chủ đầu tư; là đầu mối chủ trì, hướng dẫn, giám sát về công tác lựa chọn nhà thầu, thẩm định hồ sơ trong quá trình lựa chọn nhà thầu; là đầu mối về quản lý chất lượng và các vấn đề về kỹ thuật, dự toán chi phí của các dự án do Ban làm chủ đầu tư; nghiên cứu kỹ thuật đường sắt đô thị; chủ trì công tác kiểm tra, giám sát an toàn lao động vệ sinh môi trường tại công trường.
2. Nhiệm vụ:
2.1- Công tác kỹ thuật – dự toán:
- Thực hiện công tác thẩm định, trình Trưởng ban phê duyệt theo quy định Hồ sơ nhiệm vụ, phương án kỹ thuật và dự toán khảo sát xây dựng, nhiệm vụ thiết kế, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán (kể cả các nội dung điều chỉnh, bổ sung, phát sinh) của các dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn ODA do Ban Quản lý Đường sắt đô thị làm chủ đầu tư. Tham gia với các Ban Quản lý dự án trong các giai đoạn của dự án.
- Tham mưu về công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật, các thông số kỹ thuật đường sắt đô thị nhằm đảm bảo hiệu quả, đồng bộ trong công tác đầu tư xây dựng và vận hành khai thác hệ thống đường sắt đô thị.
2.2- Công tác kiểm tra, giám sát an toàn lao động:
Thực hiện tổ chức kiểm tra việc tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường của các gói thầu đang triển khai thi công do Ban Quản lý Đường sắt đô thị làm chủ đầu tư theo đúng quy định hiện hành.
2.3- Công tác đấu thầu: tổ chức thực hiện thẩm định trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu của dự án do Ban làm chủ đầu tư theo quy định; tham mưu xử lý tình huống phát sinh trong công tác đấu thầu.
2.4- Công tác quản lý chất lượng (các dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn vay ODA):
a) Chịu trách nhiệm kiểm tra việc tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng của các Ban Quản lý dự án.
b)  Tổ chức xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất các điều kiện nghiệm thu (danh mục) về kỹ thuật và các căn cứ pháp lý theo quy định hiện hành (khi có chỉ đạo của Lãnh đạo Ban).
c) Chủ trì báo cáo, giải trình, góp ý theo yêu cầu của các Bộ, Sở - ngành Thành phố đối với các nội dung quản lý chất lượng các dự án.
d) Chủ trì quan hệ với các cơ quan có liên quan về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng.
e) Tham gia nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu hoàn thành và nghiệm thu đưa vào sử dụng của các dự án đường sắt đô thị.
2.5- Công tác nghiên cứu kỹ thuật đường sắt đô thị:
a) Chủ trì tham mưu Trưởng ban có ý kiến đề xuất với các cơ quan thẩm quyền về các vấn đề về chuyên môn công trình - công nghệ nhằm bảo đảm hiệu quả đầu tư khai thác, chất lượng thi công xây dựng công trình.
b) Tham mưu và tổng hợp những thông số kinh tế - kỹ thuật của các tuyến đường sắt đô thị.
2.6- Quản lý tài sản của phòng Kỹ thuật – Đấu thầu theo phân bổ của Trưởng ban.
2.7- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.