"ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - TĂNG TỐC - AN TOÀN - HIỆU QUẢ"

 

video

The player will show in this paragraph

LIÊN KẾT WEB

Phòng Tổ chức-Đào tạo

 

Phòng Tổ chức và Đào tạo
1. Chức năng:
Tham mưu, giúp Trưởng ban thực hiện các công tác: tổ chức bộ máy; quản lý công chức, viên chức và người lao động; đào tạo; lao động - tiền lương, thi đua - khen thưởng; phổ biến, giáo dục pháp luật của Ban theo phân cấp; công tác chuẩn bị vận hành, khai thác các tuyến đường sắt đô thị.
2. Nhiệm vụ:
2.1- Công tác tổ chức bộ máy:
a) Tham mưu cho Trưởng ban việc thành lập, sáp nhập, giải thể các phòng, ban trực thuộc Ban theo phân cấp và thẩm quyền được giao.
b) Chủ trì thực hiện việc rà soát, bổ sung, chỉnh sửa quy chế tổ chức và hoạt động của Ban; tham mưu ban hành chức năng, nhiệm vụ và quy chế tổ chức và hoạt động của các phòng, ban trực thuộc Ban Quản lý Đường sắt đô thị.
c) Tham gia công tác cải cách hành chính về tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ công chức, viên chức.
d) Chủ trì đề xuất việc cử hoặc thay đổi nhân sự tham gia các Hội đồng, Tổ Công tác theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố; thành lập các Hội đồng, Tổ Công tác của Ban theo chỉ đạo của Trưởng ban.
2.2- Công tác quản lý sử dụng số người làm việc:
a) Đề xuất việc bố trí nhân sự hàng năm cho các phòng, ban trực thuộc trên cơ sở Đề án vị trí việc làm của Ban đã được phê duyệt.
b) Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng số người làm việc cho các phòng, ban trực thuộc Ban.
2.3- Công tác công chức, viên chức:
a) Chủ trì thực hiện công tác tuyển dụng tại Ban.
b) Tham mưu việc sử dụng viên chức theo đề án vị trí việc làm, đúng vị trí chức danh.
c) Tham mưu cho Trưởng ban trong công tác điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức, luân chuyển viên chức lãnh đạo.
d) Chủ trì tham mưu đề xuất nâng bậc lương, nâng ngạch, chuyển ngạch, thực hiện các chính sách cho viên chức và người lao động.
e) Chịu trách nhiệm quản lý hộ chiếu công vụ và tham mưu thủ tục cho viên chức và người lao động khi đi công tác nước ngoài.
f) Quản lý cập nhật hồ sơ công chức, viên chức và người lao động.
g) Dự thảo nhận xét, đánh giá viên chức và người lao động hàng năm để trình Đảng ủy - lãnh đạo Ban.
h) Giải quyết, xử lý các vấn đề phát sinh trong quan hệ hành chính đối với viên chức và người lao động.
i) Tham mưu về thực hiện Kế hoạch tinh giản biên chế tại Ban Quản lý Đường sắt đô thị.
j) Theo dõi tình hình nhân sự hưu trí của Ban để đề xuất việc thăm hỏi và họp mặt hàng năm.
2.4- Công tác quy hoạch viên chức quản lý:
Chủ trì thực hiện công tác quy hoạch viên chức quản lý tại Ban Quản lý Đường sắt đô thị.
2.5- Công tác đào tạo:
a) Chủ trì xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức trình Trưởng ban phê duyệt.
b) Tham mưu cử tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng và quản lý việc học tập của công chức, viên chức; bố trí nhân sự sau đào tạo.
c) Tham mưu Trưởng ban việc liên kết hoặc liên doanh với các tổ chức trong nước hoặc nước ngoài, thuê các chuyên gia có kinh nghiệm nhằm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ trong lĩnh vực chuyên ngành về quản lý điều hành dự án.
2.6- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ:
a) Chủ trì thực hiện công tác sưu tra lý lịch; thẩm tra, xác minh các vụ việc theo chỉ đạo của Trưởng ban.
b) Quản lý hồ sơ, tài liệu mật có liên quan đến công chức, viên chức và người lao động.
c) Thực hiện chế độ báo cáo về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
2.7- Công tác thi đua khen thưởng:
a) Làm nhiệm vụ Thường trực Hội đồng thi đua – khen thưởng, Hội đồng xét sáng kiến của Ban.
b) Chủ trì xây dựng, tham mưu thực hiện chương trình thi đua hàng năm.
2.8- Công tác phổ biến giáo dục pháp luật:
a) Chủ trì xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm trình Trưởng ban phê duyệt.
b) Chủ trì tổ chức các lớp tập huấn về phổ biến giáo dục pháp luật theo chuyên đề.
2.9- Thực hiện công tác dân chủ cơ sở:
a) Làm nhiệm vụ Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ cơ sở của Ban Quản lý Đường sắt đô thị; theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện dân chủ cơ sở các phòng, ban trực thuộc Ban.
b) Phối hợp với Công đoàn Ban, Văn phòng Ban triển khai việc thực hiện dân chủ cơ sở trong toàn Ban.  
c) Thực hiện chế độ báo cáo về dân chủ cơ sở.
2.10- Chủ trì tham mưu việc triển khai công tác phòng chống tham nhũng.
2.11- Kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm về công tác tổ chức cán bộ theo phân công của Trưởng ban.
2.12- Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo cho Trưởng ban, Bộ - ngành Trung ương, Sở - ngành Thành phố và các đơn vị khác về công tác tổ chức, công tác nội vụ và công tác cải cách hành chính về tổ chức bộ máy, công chức công vụ của Ban Quản lý Đường sắt đô thị.
2.13.Chủ trì tham mưu Trưởng ban việc quản lý vận hành khai thác các tuyến đường sắt đô thị sau khi hoàn thành xây dựng, đưa vào sử dụng.
2.14- Quản lý tài sản của phòng Tổ chức và Đào tạo theo phân bổ của Trưởng ban.
2.15- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.