ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - KHẨN TRƯƠNG - AN TOÀN - HIỆU QUẢ                                                                                                                                                                     MAUR - CHUNG TAY KẾT NỐI MỞ LỐI TƯƠNG LAI

 

video

The player will show in this paragraph

LIÊN KẾT WEB

văn bản quy phạm pháp luật
Tuyên truyền phổ biến các văn bản, Nghị quyết được Quốc hội thông qua.

        01. LUẬT ĐƯỜNG SẮT: (file đính kèm)

02. LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG: (file đính kèm)

03. LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ: (file đính kèm)

04. LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA: (file đính kèm)

05. LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC: (file đính kèm)

06. LUẬT THỦY LỢI: (file đính kèm)

07. LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ: (file đính kèm)

08. LUẬT DU LỊCH: (file đính kèm)

09. LUẬT CẢNH VỆ: (file đính kèm)

10. LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC: (file đính kèm)

11. LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ: (file đính kèm).

12. LUẬT SỬ ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ SỐ 100/2015/QH13: (file đính kèm)

13. NGHỊ QUYẾT CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỤNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2018 VÀ ĐIỀU CHỈNH XÂY DỰNG PHÁP LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2017: (file đính kèm)

14. NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015: (file đính kèm)

15. NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT QUỐC HỘI NĂM 2018: (file đính kèm)

16. NGHỊ QUYẾT VỀ THÍ ĐIỂM QUẢN LÝ NỢ XẤU CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG: (file đính kèm)

17. NGHỊ QUYẾT VỀ TÁCH NỘI DUNG THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ CỦA DỰ ÁN CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ LONG THÀNH THÀNH DỰ ÁN THÀNH PHẦN: (file đính kèm)

18. NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN HIỆP ƯỚC BỔ SUNG HIỆP ƯỚC HOẠCH ĐỊNH BIÊN GIỚI QUỐC GIA GIỮA NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM VÀ NƯỚC CHDCND LÀO VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỂM KHỞI ĐẦU CỦA ĐƯỜNG BIÊN GIỚI QUỐC GIA VIỆT – LÀO: (file đính kèm)

19. NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN NGHỊ ĐỊNH THƯ VỀ ĐƯỜNG BIÊN GIỚI VÀ MỐC QUỐC GIỚI GIỮA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO: (file đính kèm)

20. NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ: (file đính kèm)

21. NGHỊ QUYẾT VỀ ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM GIAI ĐOẠN 2016 – 2020: (file đính kèm)

22. NGHỊ QUYẾT VỀ CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP THỨ 2. QUỐC HỘI KHÓA XIV: (file đính kèm)

23. NGHỊ QUYẾT THÀNH LẬP ĐOÀN GIÁM SÁT “ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP VÀ CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 – 2016: (file đính kèm)

24. NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN ĐỀ NGHỊ CỦA CHÁNH ÁN TOÀN ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO VỀ VIỆC BỔ NHIỆM THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO: (file đính kèm)

25. QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ: (file đính kèm)

26. NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU TOÀN DÂN VỀ TÀI SẢN VÀ XỬ LÝ ĐỐI VỚI TÀI SẢN ĐƯỢC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU TOÀN DÂN: (file đính kèm)

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày