"Công chức viên chức Ban Quản lý Đường sắt đô thị nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành hiến pháp và pháp luật"

 

video

The player will show in this paragraph

LIÊN KẾT WEB

văn bản quy phạm pháp luật
Luật, nghị định, thông tư cập nhật

Luật số 10/2017/QH14 trách nhiệm bồi thường của Nhà nước: (File đính kèm)

Nghị định 68/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nuớc: (File đính kèm)

Thông tư 04/2018/TT-BTP ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường Nhà nuớc (File đính kèm)

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày