"ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - TĂNG TỐC - AN TOÀN - HIỆU QUẢ"

 

video

The player will show in this paragraph

LIÊN KẾT WEB

văn bản quy phạm pháp luật
Luật, nghị định, thông tư cập nhật

Luật số 10/2017/QH14 trách nhiệm bồi thường của Nhà nước: (File đính kèm)

Nghị định 68/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nuớc: (File đính kèm)

Thông tư 04/2018/TT-BTP ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường Nhà nuớc (File đính kèm)

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày