"ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - TĂNG TỐC - AN TOÀN - HIỆU QUẢ"

 

video

The player will show in this paragraph

LIÊN KẾT WEB

văn phòng


            Văn phòng                              

1. Chức năng:
Tham mưu, giúp Trưởng ban thực hiện các công tác: văn thư - lưu trữ; quản trị; bảo vệ; đối ngoại; công nghệ thông tin.
2. Nhiệm vụ:
2.1- Công tác văn thư, lưu trữ:
a) Chủ trì thực hiện việc tiếp nhận, phân loại và luân chuyển các loại văn bản đến, kiểm tra và phát hành các loại văn bản của Ban theo đúng quy định về thể thức, trình tự và thẩm quyền ban hành.
b) Lưu trữ bản chính các loại văn bản và thống nhất quản lý khai thác sử dụng các loại văn bản, tài liệu lưu trữ của Ban theo đúng quy định của Nhà nước.
c) Thực hiện việc sao y bản chính các loại văn bản do Ban phát hành theo quy định.
d) Quản lý, sử dụng dấu, mộc của Ban Quản lý Đường sắt đô thị theo quy định pháp luật.
e) Triển khai chữ ký điện tử cho lãnh đạo theo quy định của cấp thẩm quyền.
f) Tham mưu công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Ban, thực hiện chế độ bảo mật các loại văn bản theo quy định.
2.2- Công tác quản trị:
a) Chủ trì xây dựng và điều hành dự toán năm, kinh phí phục vụ cho hoạt động của toàn đơn vị từng năm (ngoài lương, thưởng).
b) Chịu trách nhiệm bảo đảm hoạt động tại các trụ sở của Ban Quản lý Đường sắt đô thị.
c) Chủ trì tổ chức các sự kiện của đơn vị.
d) Tham gia việc trang bị; phối hợp quản lý; tiếp nhận và quản lý trang thiết bị văn phòng được đầu tư từ các dự án.
e) Chủ trì mua sắm, quản lý, sửa chữa và thanh lý tài sản nhà nước, công cụ, dụng cụ tại Ban; thực hiện việc kiểm kê định kỳ hàng năm.
2.3- Công tác bảo vệ đơn vị:
a) Chủ trì thực hiện công tác phòng, chống lụt, bão, cháy nổ tại Ban. Làm nòng cốt của Đội Phòng cháy và chữa cháy đơn vị, xử lý các tình huống khi xảy ra cháy nổ.
b) Bảo vệ và giữ gìn trật tự an toàn; quản lý người và các phương tiện, tài sản, trang thiết bị ra vào Ban.
c) Theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở việc chấp hành nội quy đơn vị, giờ giấc làm việc của viên chức và người lao động.
d) Theo dõi, xác nhận việc làm thêm giờ của viên chức và người lao động của  Ban.
2.4- Công tác đối ngoại:
a) Thực hiện công tác tiếp công dân.
b) Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, trả lời, giải trình các thông tin chung về hệ thống các tuyến đường sắt đô thị Thành phố đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động Ban Quản lý Đường sắt đô thị và nhân dân trên địa bàn Thành phố.
c) Phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện công tác giữ gìn an ninh trật tự khu vực, bảo vệ môi trường, công tác phòng cháy chữa cháy, giải quyết các thủ tục hành chính về công sở.
d) Tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo của tổ chức hoặc cá nhân về hoạt động đường sắt đô thị và chuyển đến lãnh đạo Ban phân công giải quyết theo chức năng.
2.5- Công tác công nghệ thông tin:  
a) Thực hiện quản trị hệ thống mạng thông tin nội bộ và trang thông tin điện tử (website) của Ban; đề xuất các giải pháp tin học hoá trong quản lý các hoạt động của Ban.
b) Thực hiện cập nhật, thông báo các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động của Ban lên trang thông tin điện tử để các phòng, ban áp dụng thực hiện.
c) Làm nhiệm vụ thường trực ban chỉ đạo Công nghệ thông tin tại Ban.
2.6- Chủ trì xây dựng, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 tại Ban.
2.7- Quản lý tài sản của Văn phòng theo phân bổ của Trưởng ban.
2.8- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.